กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐกิตต์ กันทะชมภู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : nattakit.kun@obec.moe.go.th

นายชินพัฒก์ ตุ้มศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : chinnapat.too@obec.moe.go.th

นายกำพล จุ้ยเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : kampon.ju@obec.moe.go.th

นางสาวขวัญฤทัย เทพกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : khwanrurthai.t@obec.moe.go.th

นางสาวดวงสมร ศรีวิใจลำพัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : diungsamon.s@obec.moe.go.th

นายสิทธิพงษ์ ราชวงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : sitthiphong.rat@obec.moe.go.th

นายปกรณ์ จิตต์ประสงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : pakornchitpasong@hotmail.com