วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง