ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
219 หมู่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
เบอร์โทรศัพท์ 055659217 เบอร์โทรสาร 055-659217
Email : phattrarat@obec.moe.go.th
Facebook : https://web.facebook.com/ThungsaliamchanupathamSchool