คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898584149
อีเมล์ : paiboon.pua@obec.moe.go.th

จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0813243151
อีเมล์ : samorn.k@obec.moe.go.th

นายกิตติชัย กาวิละปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0955358082
อีเมล์ : Kittichai.K1986@gmail.com

นายไตรภูมิ อ้ายวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0640095219
อีเมล์ : triphoom.a@obec.moe.go.th