ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมดำนา และปลูกต้นไม้ ตามโครงการ บวร บ้าน - วัด โรงเรียน (อ่าน 1) 08 ส.ค. 65
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1) 08 ส.ค. 65
กิจกรรมได้รับรางวัลที่ 5 ในการแข่งขันประเภทซูโดกุ รุ่น ม.ปลาย งานแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ฉลองครบรอบ100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน 0) 08 ส.ค. 65
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE (อ่าน 11) 06 ส.ค. 65
กิจกรรมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อ่าน 7) 06 ส.ค. 65
การประกวดนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2565 และร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (อ่าน 6) 06 ส.ค. 65
กิจกรรม “น้อมรำลึกครูกวี ศรีสุนทร” และ กิจกรรม “เท่อย่างไทย ภาษาไทยสร้างสรรค์” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 7) 06 ส.ค. 65
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูในการแนะนำแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดพิพัฒน์มงคล และนักเรียนชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย (อ่าน 8) 06 ส.ค. 65
ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมนาฎศิลป์พื้นเมืองล้านนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย” (อ่าน 5) 06 ส.ค. 65
กิจกรรมรับมอบเงินเพื่อสมทบในการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE (อ่าน 6) 06 ส.ค. 65
กิจกรรมรับรางวัลรองชนะเลิศรายการประกวดบทเพลงเสริมสร้างความรักความสามัคคีโดยกองทัพบก (อ่าน 5) 06 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคม (อ่าน 3) 06 ส.ค. 65
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 3) 06 ส.ค. 65
กิจกรรมอบรมโครงการ “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง” (อ่าน 18) 26 ก.ค. 65
ต้อนรับคณะนิเทศจากคณะครุศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 13) 26 ก.ค. 65
กิจกรรมพี่พาน้องไปวัด (อ่าน 17) 26 ก.ค. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เหลือง แดง เกมส์” (อ่าน 37) 10 ก.ค. 65
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยไหว้ครูกลอนสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26) 10 ก.ค. 65
นักเรียนแผนการเรียนนิติรัฐ (แผน 14) ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร pre - degree กับคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ (อ่าน 30) 10 ก.ค. 65
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Kids Code โดยมีวิทยากรจาก บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด(มหาชน) (อ่าน 29) 10 ก.ค. 65
วงโยธวาทิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เข้าร่วมขบวนพาเหรด “กีฬาสีร่มคูนเกมส์ 65” (อ่าน 25) 10 ก.ค. 65
ฝ่ายบริหารทั่วไป ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้างที่บรรจุในสถานศึกษา (อ่าน 22) 10 ก.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาผู้นำ เครือข่ายเพื่อนเด็ก (อ่าน 27) 10 ก.ค. 65
กิจกรรมโครงการค่ายตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม (อ่าน 27) 10 ก.ค. 65
ต้อนรับนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุโขทัยและคณะ (อ่าน 231) 25 มิ.ย. 65
รางวัลชนะเลิศ รุ่น Teenage 15 – 21 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น Pre Teenage 10 – 14 ปี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 (อ่าน 230) 25 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 (อ่าน 241) 25 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 241) 25 มิ.ย. 65
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผล การดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 231) 25 มิ.ย. 65
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประเภทซูโดกุ ระดับภาคเหนือ (อ่าน 236) 25 มิ.ย. 65
ร่วมประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 230) 25 มิ.ย. 65
ต้อนรับ พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทย (อ่าน 237) 25 มิ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (อ่าน 230) 25 มิ.ย. 65
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยสภากาชาดไทย (อ่าน 229) 25 มิ.ย. 65
ร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมารามจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 227) 25 มิ.ย. 65
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (อ่าน 227) 25 มิ.ย. 65
การจัดทำสัญญาณจราจรบนพื้นถนน ด้านหน้า และด้านในสถานศึกษา (อ่าน 393) 13 มิ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) (อ่าน 403) 13 มิ.ย. 65
กิจกรรมรับมอบพัดลมให้กับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวเตือนเตือนใจ เบาบาง (อ่าน 390) 11 มิ.ย. 65
กิจกรรมการประชุมพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา (อ่าน 390) 11 มิ.ย. 65