อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
"ประพฤติดี"