กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสามารถ สิทธิวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : samart.si@obec.moe.go.th

นายสุพจน์ ตาด้วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : supot.ta@obec.moe.go.th

นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : phongsak.s@obec.moe.go.th

นายพินิจ สุขลักษณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : pinit.suk@obec.moe.go.th

นายบุญเสริม คุ้มสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : bunsoem.ko@obec.moe.go.th

นางสุขสันต์ สนิทวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : suksun.sa@obec.moe.go.th

นายวัชระ มีชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : watchara.me@obec.moe.go.th

นายสมพงษ์ อัคจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : somphong.auk@obec.moe.go.th

นางดวงรัศมี จันตาวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : duangratsami.ch@obec.moe.go.th

นางสาวชนมน อิ่นแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : chanamon.i@obec.moe.go.th

นายกล้าณรงค์ สาวงศ์ตุ้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : klanarong.sa@obec.moe.go.th