ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502โดย คณะกรรมการอำเภอ ข้าราชการ  ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมือกันจัดการก่อสร้างอาคารเรียน และขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาวิสามัญตอนปลายประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม  การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนมากได้รับความช่วยเหลือจากราษฎรเป็นอาคารเรียนแบบ  2 ชั้น กว้าง8 เมตร  ยาว  32 เมตร  มีมุขอยู่ด้านหน้าหลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ เสาไม้เต็งรังและไม้แดง ฝาไม้กระยาเลย ขณะที่เปิดทำการสอนนั้นอาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แต่ชั้นบนเป็นอาคารเรียนได้  จำนวน  1 ห้องเรียน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมวิสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพียงชั้นเดียว  เมื่อวันที่ 16มิถุนายน 2502มีนักเรียน14 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 5 คน  มีนายสุวรรณ์  เอี่ยมสะอาด  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  009กอง การมัธยมศึกษา  เป็นเงิน  250,000บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1มกราคม 2509 และได้รับงบประมาณให้สร้างห้องเรียนเพิ่มเติมอีก  2 ห้องเรียนเป็นเงิน  70,000  บาท  เพื่อให้เป็นไปตามแปลน  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2510สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2511
    ปี พ.ศ. 2515  เข้าโครงการ  คมช.  รุ่นที่  9
    ปี พ.ศ. 2519  รวมกับโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม    
    ปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้พัฒนาก้าวหน้า ทั้งด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ  ด้วยดีอย่างต่อเนื่อง  
    ที่ตั้งโรงเรียน    :  219 หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
    ขนาดสถานศึกษา :   ขนาดใหญ่  
    จำนวนพื้นที่     :   สถานที่ตั้งบนที่ราชพัสดุ สท.418 ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(นส.ล.)ฉบับที่ 4967 เนื้อที่ 65 ไร่ 3 งาน
38.4 ตารางวา
    ระดับชั้นที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6