พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสามารถความถนัดของนักเรียนด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์
         1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
         2. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
         4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
         5. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
         6. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์
  1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
       ในการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ระบุ  โรงเรียนยังได้ใช้นวัตกรรมที่ชื่อว่า “สร้างคนดี มีพื้นฐานความพอเพียง          และทักษะอาชีพบนมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานสู่สากล” โดยมี 6 เส้นทาง ดังนี้