การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.49 KB