กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ มาคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : tassanee.m@obec.moe.go.th

นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : napaporn.charo@obec.moe.go.th

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : songla.hu@obec.moe.go.th

นางมณีวรรณ สุทธรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : maneewan.su@obec.moe.go.th

นางอรอนงค์ ดวงอำไพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : anong.d@obec.moe.go.th

นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : nalipanee.k@obec.moe.go.th

นางสาวต้นแก้ว ดามัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : tongaew.d@obec.moe.go.th

นางสาววันวิสาข์ ชมกลิ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : wanwisa.chomk@obec.moe.go.th

นางสาววิริยาพร ทาสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : viriyaporn.ta@obec.moe.go.th

นางสาวปาลิกา ศรีใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : Palika9889@gmail.com

นายสละภัย สาระมนต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : game_salapai@hotmail.com

Mr.Roy Lemuel Escalante Quemado
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : keiroyuems2@gmail.com

Mr.Dominick Pascua
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : pascuadominick123@gmail.com

Charles Mangan
ครูช่วยสอนจากมูลนิธิฟุลไบรท์
อีเมล์ : charlesemangan@gmail.com

Ms. Li Pei Xuan
ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน
อีเมล์ : 544288050@qq.com