นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราว

นางฉลวย อินยา
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0912858393

นายภานุมาส วงศ์อ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0899066470

นายสุเทพ วงศ์ตาน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0619071003

นายรุ่งโรจน์ ต้นศรี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายพจน์ ศรีวิชัยรำพันธุ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0806812283

นายมานัส บรรจบ
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0992694887

นางนงนุช บุญยืน
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0613173303

นางสงกรานต์ ผิวทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0970243298

นางสาวกรรณิกา ตุปันนา
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0901481327

นางศุภลักษณ์ จันทร์นวล
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0941694937

นายบุญเรือง แก้วแสนสาย
ยาม
เบอร์โทร : 0969300939

นายสมบัติ ทาริยะอินทร์
ยาม
เบอร์โทร : 0829601369

นายแสวง วิชาราช
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 0644344503