คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ พระบำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี รูปสง่า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางปทุมวัน ยศบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชนิภา ภู่ตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัน วงค์คามา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ทิพย์ปิ่นวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิคม กันทะชุมภู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปรัศนี เดชะศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนนท์ แก้วจาเครือ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิทักษ์ชโยดม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดปราโมช อธิปัญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ พวงเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ แจ่มเมธีกุล
ตำแหน่ง : เลขานุการ