กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปวีณต์วิชา พานิช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : paweewicha.pa@obec.moe.go.th

นางรักเกียรติ เกษรพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : rukkiat.ke@obec.moe.go.th

นางชุติมา แก้วหล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : chutima.kaew@obec.moe.go.th

นางนิรามัย มั่นหมาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : niramai.mu@obec.moe.go.th

นายบัญญัติ ทองบาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : bunyut.t@obec.moe.go.th

นายนเรศ หนูป่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : naret.n@obec.moe.go.th

นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : namkang.hu@obec.moe.go.th

นายเอกรัฐ แสงเพ็ชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : ekarat.sa@obec.moe.go.th

นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : ukrit.su@obec.moe.go.th

นางสาวอารยา จันทร์ตา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : nungnung0144@gmail.com

นางสาวจันทร์จิรา พวงกัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : yingaoy0726@gmail.com

นายปราโมทย์ สุวรรณโฉม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : mote.0955384246@gmail.com