ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายพลอย พุ่มมาก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายพิบูล ภูอภิรมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพนธ์ กลางนภา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสิฏฐ ทองอินทร์ศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511 - 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายแรม บำรุงเมือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511 - 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายจินดา เอมะสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน บุญคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย อินทนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายละออง โขนงนุช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน บุญคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ รุ่งน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ เรืองวานิชยกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ทิพย์ปิ่นวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 – 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 – 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 – 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ปรากฎวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 – 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ อาดูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ พวงเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน