ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ธ.ค. 64 ถึง 19 ธ.ค. 64 ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
หอประชุมใหม่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ฝ่ายบริหาร
01 พ.ย. 64 ครู/นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ฝ่ายบริหารวิชาการ
29 ต.ค. 64 คุณครูลงชื่อปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ฝ่ายบริหารวิชาการ
15 ต.ค. 64 คุณครูลงชื่อปฏิบัติงานวันสุดท้าย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ฝ่ายบริหารวิชาการ
14 ต.ค. 64 กำหนดการส่งเกรดในระบบ SGS ม.1-ม.5
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ฝ่ายบริหารวิชาการ
08 ต.ค. 64 กำหนดการเวลาเรียน สัปดาห์เรียนสุดท้ายของนักเรียนชั้น ม.1- ม.6
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ฝ่ายบริหารวิชาการ
02 ก.ย. 64 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 และรอบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตรวจราชการทางไกลออนไลน์)
ห้องประชุมภูมิภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย
31 ส.ค. 64 การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ห้องประชุมภูมิภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย
15 ก.ค. 64 กิจกรรมไหว้ครู2564
หอประชุมใหม่ สภานักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
13 ก.ค. 64 ถึง 14 ก.ค. 64 มัธยมศึกษาปีที่ ๑ อบรมโครงการ “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง”


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมสะเลียม โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม