กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวดวงฤทัย สาวิสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : doungruethai.s@obec.moe.go.th

นายสุเทพ ตากัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : suthep.ta@obec.moe.go.th

นายไพโรจน์ กันทะวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : pairoj.ka@obec.moe.go.th

นางสาวสุดารัตน์ อินอยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : sudarat.ai@obec.moe.go.th

นางสาวสุจิตรา ประศาสตร์ศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : sasynuker@gmail.com