กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววฤนดา สืบสุยะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : warinda.su@obec.moe.go.th

นายธเนศ มยุรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : thanet.ma@obec.moe.go.th

นายสามารถ แจ่มเมธีกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : samart.jae@obec.moe.go.th

นางปารณีย์ พิธาสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : paranee.pit@obec.moe.go.th

นางสาวมาริสา เหมันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : marisa.h@obec.moe.go.th

นางสาวกาญจนา วงศ์กรด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : kanchana.won@obec.moe.go.th

นางสาวนุชนาถ คำบัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : nutchanart.p@obec.moe.go.th

นายกฤษณะ สันทะวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : kritsana.sant@obec.moe.go.th