สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เหลือง แดง
   สีเหลือง         หมายถึงคุณธรรม  ความจริง  ความถูกต้อง
   สีแดง          หมายถึง  ความกล้าหาญ
   สีเหลือง – แดง   หมายถึง  กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง