คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงสุวรรณ ประทิน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรินทร์ กันหาคำ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนันท์ อุดแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภูมิ นามวงค์
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน ศิลปะ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดุจดวงหทัย ตาคำชัย
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน ถ่ายภาพ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธินันท์ พวงศรี
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัณฑมาศ สิมสวน
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายชิษณุพงค์ แดงสาย
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรินทร์ เติมเพชร
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร จันตาวงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก เครืออุ่นเรือน
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภารัตน์ วงศ์เอ้ย
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ เชื้อเถาว์
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน พัสดุ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพัทธ์ กาวิระมูล
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน พัสดุ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุพงศ์ ฮ่อธิวงศ์
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน พัสดุ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร ลาวจันทร์
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน พัสดุ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนลพรรณ มวลวงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมานิตา กระดังงา
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน นันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานตะวัน บุตรยา
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน นันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา ศึกษา
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน นันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรณิชา อุประวรรณา
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน นันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรักษิตา บุญเเน่น
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน นันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่นคง บินมจร มะโนมัย
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน กีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุภัสสรา ภูเพ็กซี่
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน กีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี วงศ์ต๊ะน้อย
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน กีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรปรียา สีทา
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน กีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ ชาติวิเศษ
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน กีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิตา มหายศ
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน กีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา วงชัยนาท
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา ช้างทองคำ
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน สารวัตร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนาภรณ์ กันทะวงค์
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน สารวัตร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิชญา ศิริแตง
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน สารวัตร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัชชา บุญจันทร์
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน อาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริภัทร หมื่นทา
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน อาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชนิตว์ ใจเเก้วทิ
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน อาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนลินธร สมนิมิตร
ตำแหน่ง : รับผิดชอบด้าน อาคารสถานที่
ระดับชั้น :