คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทภัค มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
อีเมล์ : nanthaphak.m@obec.moe.go.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณิศา กันทะปิง
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
อีเมล์ : yanisa.kant@obec.moe.go.th
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพงษ์ ปัญญาเครือ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
อีเมล์ : theeraphong.pa@obec.moe.go.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีพร ทักขินัย
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณพงศ์ คำขอด
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ กาวีละ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 0960028481
อีเมล์ : phissanu.k@obec.moe.go.th
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวัช สุปันเวช
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
อีเมล์ : siwat.su@obec.moe.go.th
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริเดช เดชวงค์
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพัฒน์ เนียนเฮียน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐภูมิ กาเทียน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ อินต๊ะฮอง
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายนนทวัฒน์ หอมบุผา
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายโพธิกร ก๋องตาวงศ์
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา พัดเพ็ง
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ เข็มทอง
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหยาดทิพย์ ใจแสวง
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา มากพะวง
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริวิภา เผือกเมืองมูล
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมร เขียวอ่อน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัชชา เมธา
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัณฑิตา โครตสุวรรณ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายยศธร รอดเทียม
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชา ถิ่นอ่ำ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา ยีพะบาง
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์เครือ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศตพร พิลึก
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริภัทร ชุมภู
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจิดา สิงหะเรือง
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐานิกา มาแดงสาย
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาณิสรา จำปาประโคน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรนิดา อินทะแก
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉัตรพร พรมบังเกิด
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิยุดา หิมวัลย์
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพิชญ์ อินสุข
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนรี แสงเขียว
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพิศา บุญธรรม
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะธิดา เสาร์เรือน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญพิสิษฐ์ วงศ์อ้ายตาล
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธินันต์ เรือนเครือ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชิต งามพิศ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกรกช บุญเสริฐ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศตราพร วัดทะโล
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญารัตน์ เมืองมูล
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษณพร ผิวขาว
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาพัชร แสนขัด
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฎฐานนท์ เจี๊ยะทา
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสรยุทธ หลวงชื่น
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1