ครูแนะแนว

นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899833904
อีเมล์ : laiat.i@obec.moe.go.th

นางช่อทิพย์ ต้วนยี่
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0931351454
อีเมล์ : cho_2013@hotmail.com