ครูแนะแนว

นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : laiat.i@obec.moe.go.th

นางช่อทิพย์ ต้วนยี่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : cho_2013@hotmail.com