ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,14:53  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Computer Assisted Instruction (CAI) ร่วมกับ การใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ชื่ออาจารย์ : นางภิรัญญา เกื้อกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,11:22  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางชุติมา แก้วหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:40  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางชุติมา แก้วหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:37  อ่าน 553 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน(Task-based Approach)ร่วมการอ่านเชิงกลยุทธ์แบบร่วมมือ(CSR)เพื่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,15:29  อ่าน 452 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงาน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยเพื่อความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นสุโขทัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,15:29  อ่าน 381 ครั้ง
รายละเอียด..