ประกาศการประมูลโรงอาหาร
ประกาศผลการเปิดซองประมูลร้านค้า จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 13) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 18) 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 9) 23 มี.ค. 66
การเปิดประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหารในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจาปี ๒๕๖๖ (อ่าน 59) 06 มี.ค. 66
การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจาปี ๒๕๖๖ (อ่าน 37) 06 มี.ค. 66