ประชาสัมพันธ์คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนมกราคม (อ่าน 66) 28 ธ.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนธันวาคม (อ่าน 101) 03 ธ.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนพฤศจิกายน (อ่าน 178) 31 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ (อ่าน 214) 02 ต.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนตุลาคม (อ่าน 167) 02 ต.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนกันยายน (อ่าน 185) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับสถานที่ทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 187) 14 ส.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราขการ เดือนสิงหาคม (อ่าน 175) 31 ก.ค. 64
***ประชาสัมพันธ์*** การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564 *คุณครูท่านใดมีความสนใจจะสมัครในโครงการนี้ ให้แจ้งชื่อได้ที่ครูนภาพร ทะยะ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ** และเสนอแบบประวัติและผลงานที่ฝ่ายบุคคล ได้ภายในวันที (อ่าน 164) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับสถานที่ทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (อ่าน 133) 30 ก.ค. 64