ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
คุรุมุทิตา น้อมวันทาสดุดี
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยที่ 5
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และทำความสะอาดศาสนสถาน ตัดหญ้า ร่วมกับ สัสดีอำเภอทุ่งเสลี่ยม ผู้นำชุมชน หมู่ 1 หมู่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
ต้อนรับ พันโทเดชภพ บุญกระพือ ผู้บังคับหน่วยฝึกวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 39 ในโอกาสเยี่ยมชมการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยฯ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
กิจกรรมตานก๋วยสลากกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งเสลี่ยม เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม คณะศรัทราวัดวังธาร หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
วิทยากรอบรมโครงอบรมเด็กและเยาวชน ใฝ่รู้อนามัยวัยเจริญพันธ์ยับยั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัย ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทยชนะศึก
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
กิจกรรมการอบรมโครงการเยาวชนคนเก่งและดี TO BE TSL
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
วิทยากรจัดกิจกรรมฐานบำเพ็ญประโยชน์ ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คว้าชนะเลิศ 32 รายการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3 พิพิธภัณฑ์กองพลทหารราบที่4 และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
กิจกรรมมุทิตาคารวะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายชาตรี รูปสง่า ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คว้าชนะเลิศ 32 รายการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
กิจกรรมตานก๋วยสลาก
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
กิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ กัญชาหรือกัญชง กระท่อมและแอลกอฮอล์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านท่าเกวียน อ.เถิน จ.ลำปาง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
ร่วมงานชุมชนยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 65
การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65