ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.66 KB 13
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ-ขอปรับผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 5
ตารางแลกเปลี่ยนคาบสอน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.91 KB 11
ตัวอย่าง ขอเวลาเรียนในช่วงปรับรูปแบบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 7
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 16.22 KB 6
แบบบันทึกข้อความ(ใบเปลี่ยนเวร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.68 KB 15
แบบฟอร์มอนุมัติซื้อ-จ้าง 44137