ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์มขอเวลาเรียนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูง(หลายคน) Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 39
ฟอร์มขอเวลาเรียนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูง(คนเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 40
ฟอร์มขอเวลาเรียนให้นักเรียนที่ติดโควิด(ติดหลายคน) Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 37
ฟอร์มขอเวลาเรียนให้นักเรียนที่ติดโควิด(ติดคนเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 36
สมาชิกสมาคม ณ ธค 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.7 KB 103
ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.43 KB 99
ตัวอย่าง ข้อสอบโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 128
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.66 KB 131
(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ-ขอปรับผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 118
ตารางแลกเปลี่ยนคาบสอน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.91 KB 125
ตัวอย่าง ขอเวลาเรียนในช่วงปรับรูปแบบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 109
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 16.22 KB 126
แบบบันทึกข้อความ(ใบเปลี่ยนเวร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.68 KB 126
>แบบฟอร์มอนุมัติซื้อ-จ้าง 44247