Get Adobe Flash player
40

      โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมีกิจกรรมอำลานักเรียนในช่วงเช้า
และเต้นประกอบเพลงด้วยความพร้อมเพรียง นักเรียนร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูทั้ง 6 ท่าน
1.นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์ 2. นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ 3.น.ส.เทียมจิต ประทุมวัลย์
4.นางนวลน้อย อินทร์ปิ่น 5.นายนริทธิ์ อินทร์ปิ่น 6.นางรัตนา วงศ์เครือ
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com