Get Adobe Flash player
1

   ครูชุติมา แก้วหล้า รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์ สพม.38 เข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิสมาน
คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาครูสังคมศึกษา 

มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระสงฆ์ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สาขาครูสังคมศึกษา ซึ่งนางชุติมา แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ได้รับการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 ในสาขาครูสังคมศึกษา และเข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
นางชุติมา แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2510 ระดับการศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา จากวิทยาลัยทองสุข ประสบการณ์ด้านการสอน 22 ปี และสอนวิชาสังคมศึกษา 13 ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับรางวัลการฝึกมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมได้รางวัลระดับชาติครั้งที่ 66 และ 67
ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนสังคมศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คือนักเรียนไม่ชอบเรียนทฤษฎีไม่ค่อยจำ จึงคิดปรับวิธีการสอนพร้อมทั้งคิดหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาด้วยการทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มีการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความสนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนมีความจำที่คงทนถาวร 
มีการนำนวัตกรรมมาใช้สอน ในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เข้มแข็ง ขยัน ประหยัดตามปรัชญาของเศรษกิฐพอเพียง สอนทำบัญชีรับจ่าย ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำรงชีพ การพึ่งพาธรรมชาติจากป่า เช่น การนำกลอยที่มีพิษมาทำให้ทานได้ การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สอนให้นักเรียนรู้จักกำหนดราคาขายและตระหนักถึงการหาเงินเลี้ยงชีพในอนาคต ในด้านของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนักเรียนจะมีเจตคติที่ดีในการทำงานกับผู้อื่น นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ไปช่วยครอบครัวทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนคนอื่น ๆ สนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น
  
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com