Get Adobe Flash player
39807935 873395599524951 7500847103254462464 n

    โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เข้าร่วม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้บูรณาการกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมเข้าด้วยกัน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน TO BE NO.1 ในสถานศึกษา สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนด้วยกระบวนการของนักจิตวิทยา การจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ความสามารถของนักเรียนในด้านของดนตรีวง T.C STRING ORCHESTRA​ กิจกรรมตำรวจจิ๋วซึ่งได้เป็นข่าวทางสื่อต่างๆและได้ออกรายการครอบครัวข่าวเด็ก​ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมพรเจริญ อำเภอกงไกรลาศ
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com