Get Adobe Flash player
IMG 8763

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ครูตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com