Get Adobe Flash player
IMG 4793

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระดับชั้น ตามความต้องการของนักเรียน ณ ห้องประชุมสะเลียมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับบริษัทวิทยากรจากบริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้น “Safety For CSR” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com