Get Adobe Flash player
IMG 3345

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมสัมมนาในงานวันเกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com