Get Adobe Flash player

 

IMG 2831

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา แผนกวิชาพณิชการ สาขางานบัญชี และแผนกวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ณ ห้องประชุมสะเลียม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com