Get Adobe Flash player
IMG 1871

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นศูนย์อบรมสะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้แก่ครูในโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมสะเลียม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 
   รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระหว่างวันที่  19-21 เม.ย. 60
   รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ระหว่างวันที่  26-28 เม.ย. 60
   รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา                 ระหว่างวันที่     1-3 พ.ค. 60
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com