Get Adobe Flash player

 

IMG 8510

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้นในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากในบทเรียน พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และมีเหตุผล การทำงานร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบต่อส่วนรวมรู้จักนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com