Get Adobe Flash player
Up

cell.pdf

cell.pdf
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
File Size:
1.94 MB
Date:
31 พฤษภาคม 2559

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 32101 ชุดที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

 
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com