Get Adobe Flash player
School board
     
  นายสนิท     ราชอุปนันท์ ประธานกรรมการ
  นายสุวิน     คำวาท กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  นายนนท์     แก้วจาเครือ กรรมการผู้แทนครู
  นายสมชาย  กันจันวงศ์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  นายวสันต์   ขันต้นธง กรรมการผู้แทนปกครองท้องถิ่น
  นายอนุรัตน์  ปริษาวงศ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  สจ.มงคล    ศรีอ่อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายวรพจน์   ใจมูลวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  พ.ต.อ.วีระชัย  ภู่ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ดร.วีระพงษ์   ภูมิประพัทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  พ.ต.ท.สุทธิพันธ์  คำมาอ้าย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายถนอม     ทิพย์ปิ่นวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  พระครูพิพิธธรรมมงคล กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  พระครูสุเขตสุทธาลังการ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงษ์ กรรมการและเลขานุการ
  นายสุวรรณ์    เอี่ยมสะอาด กรรมการที่ปรึกษา
  นายเอี่ยม     ปัญหา กรรมการที่ปรึกษา
  นายเสงี่ยม    พัฒนชัยวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา
  นายสมชัน    วงศ์คำมา กรรมการที่ปรึกษา
  นายสมบูรณ์  ฝั้นสกุล กรรมการที่ปรึกษา
  นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล ผู้บันทึก
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com