Get Adobe Flash player
ตารางสอนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คลิก Download ด้านล่าง

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (art62.PDF)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ]190 kB
Download this file (computer62.PDF)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)]524 kB
Download this file (eng62.PDF)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]343 kB
Download this file (kan62.PDF)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี]442 kB
Download this file (Math62.PDF)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์]351 kB
Download this file (sci62.PDF)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์]415 kB
Download this file (social_studies.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]112 kB
Download this file (sport62.PDF)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา]214 kB
Download this file (thai62.PDF)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]242 kB
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com