Get Adobe Flash player
ตารางสอนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คลิก Download ด้านล่าง

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (การงานอาชีพ.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ]278 kB
Download this file (คณิตศาสตร์.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์]217 kB
Download this file (ภาษาต่างประเทศ.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]282 kB
Download this file (ภาษาไทย.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]148 kB
Download this file (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]331 kB
Download this file (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)]237 kB
Download this file (ศิลปะ.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ]174 kB
Download this file (สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]268 kB
Download this file (สุขศึกษาและพละศึกษา.63.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา]217 kB
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com