Get Adobe Flash player
     
 
pawivicha
 
 
นายปวีณต์วิชา  พานิช
 
 

 

ครู คศ.3 ค.บ.สังคมศึกษา

 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
 
rakkea
chatee
vanida
นางรักเกียรติ  เกษรพรหม
นายชาตรี  รูปสง่า
นางวนิดา  พุทธรัตน์
ครู คศ.3 กศ.ม.
ครู คศ.3 ศษ.บ.สังคมศึกษา
ครู คศ.3 บธ.บ.การบริหาร
chutima tanarat niramai
นางชุติมา  แก้วหล้า
นางธนารัตน์ เทพวงษ์
นางนิรามัย  มั่นหมาย
ครู คศ.3 กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครู คศ.3 ศษ.บ.สังคมศึกษา
ครู คศ.3 ศษ.ม.
noo
 banyan koo11
นายนเรศ หนูป่า  นายบัญญัติ  ทองบาง
นายกิตติชัย กาวิละปัญญา
ครู คศ.1 ศศ.บ.รัฐศาสตร์
ครู คศ.1 ค.บ.สังคมศึกษา 
ครู คศ.2 ค.บ.สังคมศึกษา
 namkong koo4 krupoom 
 นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ
นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
นายเฉลิมศักดิ์ ใจบาน 
ครู คศ.1 ค.บ.สังคมศึกษา 
 ครูผู้ช่วย ศษ.บ.สังคมศึกษา
 ครูอัตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา
somprom    
นางสาวสมพรฤดี ชัยวงศ์    
ครูอัตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา    
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com