Get Adobe Flash player
     
 
rakkea
 
 
นางรักเกียรติ  เกษรพรหม
 
 

ครู คศ.3 กศ.ม.วิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา

 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
 
pawivicha
chatee
vanida
นายปวีณต์วิชา  พานิช
นายชาตรี  รูปสง่า
นางวนิดา  พุทธรัตน์
ครู คศ.3 ค.บ.สังคมศึกษา
ครู คศ.3 ศษ.บ.สังคมศึกษา
ครู คศ.3 บธ.บ.การบริหาร
chutima pikun
tanarat
นางชุติมา  แก้วหล้า
นางสาวพิกุล  วงค์กฎ
นางธนารัตน์ เทพวงษ์
ครู คศ.3 กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครู คศ.3 กศ.ม.บริหารการศึกษา
 ครู คศ.3 ศษ.บ.สังคมศึกษา
noo
 banyan niramai
นายนเรศ หนูป่า  นายบัญญัติ  ทองบาง
นางนิรามัย  มั่นหมาย
ครูผู้ช่วย ศศ.บ.รัฐศาสตร์
ครู คศ.1 ค.บ.สังคมศึกษา 
ครู คศ.3 ศษ.ม.
 namkong
krupoom
somprom 
 นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ
นายเฉลิมศักดิ์ ใจบาน
นางสาวสมพรฤดี ชัยวงศ์ 
ครูผู้ช่วย ค.บ.สังคมศึกษา 
ครูอัตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา 
 ครูอัตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com