Get Adobe Flash player
logocom63
     
 
pcom111
 
 
นางสาวกาญจนา ชะเอม
 
 
ครู คศ.2 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 
 
หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์
 
pcom112
pcom118
pcom11
นางสุขสันต์  ครุฑทิน
นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ
ครู คศ.2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ
ครู คศ.3 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กคอมฯ
ครู คศ.3 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
chanon
pcom114 pcom116
นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
นางดวงพร  มูลป้อม นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม
ครู คศ.3 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ครูค.ศ.3 กศ.ม.วิทยาการคอมฯ
ครู คศ.1 ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
pcom113  kumaree  pcom115
น.ส.จีราวรรณ ดวงเกิด
น.ส.กุมาลี   รวมทรัพย์ 
 นายวิทยา  นวลจันทร์
พนักงานราชการ วท.บ.วิทยาการคอมฯ
 ครูอัตราจ้าง บธ.บ.บริหารธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
  pcom117  
  น.ส.จงรัก วงศ์เขียว   
  ครูอัตราจ้าง ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com