ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมและรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจําปี 2566”
วันที่ 28 - 30 เมษายน 2566 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นายชัยฤทธิ์ พรมขำ และนางสาวกมลชนก ชัยชนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนครูเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจําปี 2566” สําหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทาง ดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ตลอดจนเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงาน เกิดการสร้างโครงงานด้านดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในอนาคตจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิริธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,21:55   อ่าน 80 ครั้ง