ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ NBTC Young Smart อันเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียงและกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 20-22 มีนาคม 2566 นายกิตติชัย กาวิละปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และนางทัศนีย์ มาคุณ นำนักเรียนจำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ NBTC Young Smart อันเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียงและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ และประสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดำเนินโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ภายใต้การสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียง โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโดยเน้นวิสัยทัศน์การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตอาสา แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดขึ้น ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,15:04   อ่าน 100 ครั้ง