ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประเมิน ITA ONLINE ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ระดับที่ 3 ระดับ A
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศผลการประเมินเรียงตามลำดับคะแนนได้ ลำดับที่ 3 คะแนน ITA 87.68 ระดับ A ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน เพื่อให้สถานศึกษา มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาและการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการต่างๆของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,16:05   อ่าน 68 ครั้ง