ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดูงาน ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ดร.เทิดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย และคณะศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยนายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นายไตรภุมิ อ้ายวงค์,จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า รองผู้อำนวยการ นางชุติมา แก้วหล้า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายภาณุพงศ์ วงศ์หล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ช่างภาพ)และนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย (ภาษาไทย,ภาษาไทยล้านนา,ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ชุมนุมมารยาทไทย
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2564,19:12   อ่าน 68 ครั้ง